Atos RTV

1 mei 2017
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - Het college van B&W heeft een plan opgesteld voor de aanpak van negen buurten in Zwijndrecht. De buurtaanpak is gericht op leefbaarheid en gaat over problemen rond armoede en werkloosheid en onderwerpen zoals verkeersveiligheid en zwerfafval. Acht buurten liggen in de wijken Noord en Kort Ambacht en één in de wijk Nederhoven.

De buurtaanpak in deze negen buurten moet een vervolg worden op het KAN project dat per 1 juni 2017 stopt. KAN is een gerichte aanpak op buurt- en straatniveau in de wijken Kort Ambacht en Noord. Dit heeft geleid tot een positievere kijk van inwoners en partners op hun buurt. Medewerkers, vrijwilligers en bewoners zijn actief betrokken bij de aanpak en voelen ook dat hun inzet wordt gewaardeerd. Samen is gewerkt aan de leefbaarheid, dat wil zeggen aan een buurt die schoon, heel en veilig is. Wethouder Aaike Kamsteeg (Wonen): "We hebben ervaren dat een aanpak gericht op een buurt of een straat beter werkt dan een totale wijkaanpak. Het is kleinschaliger, bewoners weten zelf wat er nodig is om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren en zijn sneller bereid iets te betekenen in hun eigen omgeving."

Om te bepalen waar de buurtaanpak vooral noodzakelijk is, hebben de gemeente en de corporaties Woonkracht10 en Trivire gekeken waar het meest sprake is van problemen rond leefbaarheid, armoede, eenzaamheid, werkloosheid, huurachterstanden, onderlinge tolerantie, rommelige tuinen, veilige achterpaden en dergelijke. Hierover zijn gesprekken gevoerd met bewoners, huurdersraden en maatschappelijke partners, zoals Vivera wijkteams, politie en Diverz. Daaruit bleek een grote overeenstemming over de geconstateerde problemen. Voor elke buurt is beschreven wat de problemen zijn en welke acties nodig zijn voor verbetering. Deze variëren van het vergroten van de veiligheid tot het richten op eenzaamheid van bewoners. De buurtaanpak wordt breed gedragen door de actieve bewoners, corporaties en partners in de wijk. Er is voldoende geld om in de tweede helft van 2017 te beginnen met de buurtaanpak voor de negen buurten. Bij de begroting bepaalt de gemeenteraad het vervolg van de buurtaanpak.

De buurtaanpak voor de negen buurten sluit aan op het programma Sociaal Domein: actiegericht, dichtbij en in samenwerking met de samenleving. Dit programma valt onder verantwoordelijkheid van wethouder Jolanda de Witte. Aan de hand van thema's geeft de gemeente de komende twee jaar extra aandacht aan: een gezonde leefstijl, het gezond en veilig opgroeien van kinderen, voorkomen van en helpen bij schulden en armoede, meedoen in de samenleving, ook als dat hulp en ondersteuning vraagt.

Vooruitlopend op de behandeling bij de kadernota in juni bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp op dinsdag 16 mei in de carrousel. Het complete plan Buurtaanpak en Sociaal Domein, met per buurt een overzicht, staat op' ' . text_chop('www.zwijndrecht.nl/gemeenteraad', 30) . '' bij Vergaderingen Raad Stukkenlijst.


Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week